Magyarmajdány

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

Ami­kor 1029-ben Csa­nád vezér a Tiszán átkel­ve egy dom­bon sát­rat vert, meg­fo­gad­ta: ha legyő­zi Ajtonyt, e helyen monos­tort épít­tet. Álmá­ban egy orosz­lán bíz­tat­ta: azon­nal támad­ja meg az ellen­sé­get. Föl­éb­red­ve rög­tön éjje­li táma­dást ren­delt, s le is ver­te a láza­dó­kat. Csa­nád lett a vár­me­gye ispán­ja, s a foga­da­lom helyén fel­épí­tet­te a monos­tort, amit Orosz­lá­nos­nak neve­zett el.

Hazajáró epizódban szerepelt: