Ólublói vár

Ólublói vár

Uticélok / Felvidék / Szepesség
Nehézségi szint:
3/10

A Pop­rád felet­ti Hegyes­kőn áll a 14. szá­zad­ban épült lub­lói vár. Egy­kor a Len­gyel­or­szág felé keres­ke­del­mi út védel­mét szol­gál­ta. Annak ide­jén a várat és 16 sze­pes­sé­gi várost zálo­go­sí­tott el Zsig­mond kirá­lyunk Jagel­ló Ulász­ló­nak, ame­lyek csak 1772-ben kerül­tek vissza Magyar­or­szág­hoz.

Amíg len­gyel ura­lom alá tar­to­zott a vár, töb­bek között itt őriz­ték a len­gyel koro­ná­zá­si éksze­re­ket, ami­kor az orszá­got meg­tá­mad­ták a své­dek.

Bör­tön is volt a vár­ban, itt, az Ó torony­ban tar­tot­ták fog­va Beny­ovsz­ky Móri­cot.

Aki a sze­pe­si és sáro­si hegy­vi­dék jel­leg­ze­tes népi épí­té­sze­ti emlé­ke­i­re kíván­csi, annak a vár alat­ti sza­bad­té­ri nép­raj­zi múze­um­ban a helye.

Hazajáró epizódban szerepelt: