Losonc

Uticélok / Felvidék / Nógrád
Nehézségi szint:
2/10

Losonc egy­kor Nóg­rád vár­me­gye keres­ke­del­mi, gaz­da­sá­gi és ipa­ri köz­pont­ja volt. Refor­má­tus temp­lo­ma 1851-ben épült az egy­ko­ri góti­kus-rene­szánsz temp­lom helyén, ame­lyet 1849. augusz­tus 9‑én a cári csa­pa­tok fel­gyúj­tot­tak, így az enyé­sze­té lett. Kato­li­kus temp­lo­ma a 18. szá­zad­ban épült.

Losonc jel­leg­ze­tes épü­le­te az 1857-ben épült Viga­dó és a Város­há­za, melyek hom­lok­za­tát a város címer­ál­la­ta a peli­kán díszí­ti.

A refor­má­tus teme­tő való­sá­gos zarán­dok­he­lye a hely­be­li magya­rok­nak, de a turis­ták­nak is.

A Ráday-krip­tá­ban nyug­szik II. Rákó­czi Ferenc feje­de­lem sze­mé­lyi tit­ká­ra, Ráday Pál erdé­lyi alkan­cel­lár.

Kár­mán József író sír­he­lyét 1897-ben avat­ták fel.

Hazajáró epizódban szerepelt: