Lőcse

Uticélok / Felvidék / Szepesség
Nehézségi szint:
2/10

Már 1271-ben a 14 sze­pe­si város „Szász Tar­to­má­nyá­nak” főhe­lye volt Lőcse. A régi város­fa­lak még meg­van­nak, a Kas­sai kapu üt raj­tuk rést a köz­pont­ba, mind­járt az 18. szá­za­di volt mino­ri­ta temp­lom­nál és kolos­tor­nál. És itt áll a főté­ren, szin­te vál­to­zat­lan góti­kus for­má­ban a hatal­mas Szent Jakab temp­lom, amit 1245-től jó száz évig épí­tet­tek. Mel­let­te a híres XV. szá­za­di Város­há­za, déli hom­lok­za­tán az öt főerény alle­go­ri­kus képé­vel. Sok­szor átala­kí­tot­tak, de a híres Feke­te város című film­ből leg­töb­ben ezt az arcát isme­rik. És itt van­nak kör­ben a régi pol­gár­há­zak is, csak a lőcsei pol­gá­ro­kat keres­sük hiá­ba, se cip­sze­rek, se magya­rok nem jár­nak már a főté­ren, és a nagy vásá­rok­nak sincs már ide­jük.

Lőcse felett maga­so­dik a Mária-hegy. Ma is sok turis­ta és zarán­dok kere­si fel a mai alak­ját 1914-ben elnye­rő Mária-hegyi temp­lo­mot.

Hazajáró epizódban szerepelt: