Liptó vára

Uticélok / Felvidék / Árva
Nehézségi szint:
4/10

Fel­vi­dék leg­ma­ga­sab­ban fek­vő várát, a 993 méte­res szik­la­me­re­dé­lyen emel­ke­dő Lip­tó­vá­rat a 13. szá­zad­ban épí­tet­ték az ország hatá­ra­i­nak védel­mé­re. A kez­det­ben kirá­lyi vár­ban olyan neves tulaj­do­no­sok adták egy­más­nak a kilin­cset, mint Csák Máté,  IV. Ven­cel cseh király, a Garák vagy a Pong­rá­czok. Pusz­tu­lá­sát Komo­rovsz­ky Péter árvai és lip­tói ispán­nak köszön­he­ti, aki Hunya­di Mátyás ide­jén a len­gyel-magyar viszály­ban a len­gyel király olda­lá­ra állt, ami­ért Mátyás busá­san meg­ju­tal­maz­ta: elfo­gat­ta, bezár­at­ta, várát pedig lerom­bol­tat­ta.

Hazajáró epizódban szerepelt: