Libetbányai-Vepor

Libetbányai-Vepor

Uticélok / Felvidék
Nehézségi szint:
7/10

Aki gyak­ran tekint kör­be a Garam és az Ipoly fel­ső vidé­ké­nek hegye­i­ről, könnyen meg­akad­hat a sze­me egy tra­péz ala­kú hegyen, amely for­má­já­val egy­faj­ta iga­zo­dá­si pont­ként is szol­gál a túrá­zó szá­má­ra. Az azon­ban min­dig kéte­lye­ket vet fel, hogy a helyi­ek által fek­vő vad­disz­nó­hoz hason­lí­tott Vepor miért van min­dig másutt. Nos, a válasz egy­sze­rű: mert ket­tő van belő­le. A Vepor-hegy­ség leg­ma­ga­sabb pont­ján emel­ke­dik a Kleny­óci-Vepor, míg a Polyá­na-hegy­ség észa­ki végén a Libet­bá­nyai-Vepor.

Ha már ezt így tisz­táz­tuk, másszunk is fel az utób­bi­ra, mely – aho­gyan emlí­tet­tük – a Polyá­na észa­ki részén fek­szik észak-déli irány­ban. A “fek­vő vad­disz­nó” déli csú­csa, a Libet­bá­nyai-Vepor 1277 méter magas csú­csa, míg az észa­ki az 1255 méte­res Hrb. A Polyá­nát járók álta­lá­ban az 1458 méter magas főcsú­csot kere­sik, ide észak­ra már keve­seb­ben vetőd­nek el. A csúcs­ra a Rud­na Mag­ist­ra­la piros jel­zé­se vezet fel mind észak, mind dél felől. Ha Libet­bá­nya felől jövünk, akkor Seb­őt és a Libet­bá­nyai-Buko­vi­na pom­pás kilá­tást nyúj­tó csú­csát is érint­ve érke­zünk a zöld, majd kék jel­zés­sel a Jas­eno­va-nye­reg fölé, ahon­nan már a piros jel­zés az úti­tár­sunk az emel­ke­dőn, miköz­ben bal­ra rálá­tunk a Vepor-szik­lá­ra. Libet­bá­nyá­ról a Hrb csú­csán keresz­tül is fel­ér­he­tünk a tele­pü­lés­ről elne­ve­zett Vepor­ra, ez eset­ben is a kék jelzésről kell a Rud­na Mag­ist­ra­la piro­sá­ra vál­ta­nunk. A csú­csot erdő borít­ja, de a csú­csot öle­lő szik­la­szirt kele­ti és nyu­ga­ti kilá­tó­pont­ja­i­ra is vezet ösvény.

(A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a csú­cson lévő irány­jel­ző osz­lop.)

Hazajáró epizódban szerepelt: