Lendva

Uticélok / Délvidék / Muravidék
Nehézségi szint:
2/10

Lend­va tör­té­ne­te elvá­laszt­ha­tat­lan a közép­ko­ri Magyar­or­szág egyik leg­te­kin­té­lye­sebb főúri csa­lád­já­tól, a Bán­ffyak­tól. Közel 350 éves fenn­ha­tó­sá­guk alatt a város a tör­té­nel­mi Zala vár­me­gye szel­le­mi és kul­tu­rá­lis köz­pont­já­vá nőt­te ki magát. A lend­vai vár soká­ig hazánk fon­tos vég­vá­ra volt, majd a török kiűzé­se után az erő­döt az Ester­há­zy csa­lád vet­te és épí­tet­te át. Álta­luk nyer­te el mai alak­ját az épü­let, ami ma már a lend­vai Galé­ri­á­nak és Múze­um­nak ad ott­hont. Van itt érté­kes nép­raj­zi gyűj­te­mény, ahol a míves heté­si szőt­te­sek és hím­zé­sek vilá­gá­val ismer­ked­he­tünk meg. A város­köz­pont­ban a fel­újí­tott Szent Kata­lin plé­bá­nia­temp­lom kert­jé­ben Szent Ist­ván szob­ra talál­ha­tó.

Hazajáró epizódban szerepelt: