Lelesz

Uticélok / Felvidék / Zemplén
Nehézségi szint:
2/10

Zemp­lén egyik leg­ősibb tele­pü­lé­se a „rop­pant barát­klast­ro­mok­kal” ren­del­ke­ző Lelesz. Az apát­ság sokat meg­élt öreg tor­nyá­ról már elko­pott az idő. Volt itt ese­mény bőven, ami kop­tas­sa. Az úr 1180-adik esz­ten­de­jé­ben ala­pí­tot­ta a kolos­tort maga Bolesz­lo váci püs­pök. Az apát­ság hamar hite­les hely lett, 1567-ig sok gyer­tyát éget­tek kör­mük­re a vas­kos falak között okle­ve­le­ket jegy­ző szer­ze­te­sek. És arról is szól a régi fáma, hogy 1213-ban II. End­re király itt vet­te hírét Gert­ru­dis meg­ölé­sé­nek, ezért kegye­let­ből a temp­lom falai között temet­tet­te el a király­nő szí­vét. Sok pusz­tí­tás érte az ura­dal­mi köz­pon­tot, a jó pre­mont­re­i­ek több­ször is meg­erő­sí­tet­ték, és az Úris­ten is vala­hogy min­dig adott nekik erőt az újra­kez­dés­re. A kele­ti szárny góti­kus kápol­ná­já­ban kopott fres­kók őrzi még egy büsz­ke kor­szak emlé­két.

Hazajáró epizódban szerepelt: