Laziszkó

Uticélok / Felvidék / Liptó
Nehézségi szint:
1/10

Lazisz­kó falu mel­lett talál­ha­tó Közép-Euró­pa egyik leg­na­gyobb faépít­mé­nye, a Szent­ke­reszt evan­gé­li­kus fatemp­lom. Fes­tői kör­nye­zet­ben fek­szik, de ere­de­ti helyé­ről, Nagy­pa­lu­gyá­ról a ’70-es évek­ben helyez­ték át ebbe a falu­ba. Ere­de­ti helyé­re meg 1693-ban, a pro­tes­tán­sok temp­lom­épí­té­si szán­dé­ka­it szen­te­sí­tő sop­ro­ni ország­gyű­lés után épí­tet­ték, egyet­len vas­szeg fel­hasz­ná­lá­sa nél­kül, mivel a ren­de­let til­tot­ta a temp­lom épí­té­sé­hez a vas és a kő fel­hasz­ná­lá­sát. A hat­ezer férő­he­lyes hatal­mas fatemp­lom barokk beren­de­zé­sé­nek egy részét, pél­dá­ul a fából fara­gott oltárt még ma is meg­cso­dál­hat­juk.

Hazajáró epizódban szerepelt: