Lándok

Lándok

Uticélok / Felvidék / Szepesség
Nehézségi szint:
2/10

A közép­ko­ri ere­de­tű tele­pü­lés fes­tett geren­da­há­zai már a gorá­lok jelen­lé­té­ről árul­kod­nak.

 

1313-ban a jeru­zsá­le­mi Szent Sír Lovag­rend éppen Lán­do­kon tele­pe­dett le. Rend­há­zuk már nincs meg, de a keresz­tes vitéz szel­le­mű bará­tok­nak bizo­nyá­ra volt közük a góti­kus Szent Mik­lós temp­lom épí­té­sé­hez, amely egészen kivé­te­les közép­ko­ri góti­kus emlé­ke­ket őriz. A szen­tély­ben a fából fara­gott szár­nyas oltár 500 éves szob­rai a híres Lőcsei Pál mes­ter műhe­lyé­ből kerül­tek ki. Az oltár előt­ti fake­reszt még régeb­bi, 1330 óta hir­de­ti Krisz­tus kereszt­ha­lá­lát.

Hazajáró epizódban szerepelt: