Kürt

Kürt

Uticélok / Felvidék / Vág-Garam köze
Nehézségi szint:
2/10

Magya­rok, kato­li­ku­sok, lege­lő, rét, ter­mő sző­lő­hegy, jó borok. — Tömö­ren így fog­lal­ta össze Vályi And­rás, mit is kell tud­ni a Páris men­ti Kürt­ről.

És milyen jó lát­ni, hogy sza­vai ma is helyt­ál­ló­ak, mert az itt élők büsz­kék ősi múlt­juk­ra. A köz­ség neve a magyar hon­fog­la­ló törzs, Kürt­gyar­mat nevé­ből szár­ma­zik. Az Árpád-házi kirá­lyok alatt virág­zó nagy­köz­ség temp­lo­ma a török betö­ré­sek ide­jén a falu­val együtt elpusz­tult, később leégett, majd föld­ren­gés dön­töt­te le, de min­dig újjá­épült, leg­utóbb a 18. szá­zad­ban. A temp­lom előtt a köz­ség egy­ko­ri meg­ha­tá­ro­zó sze­mé­lyi­sé­ge, Maj­er Ist­ván plé­bá­nos köszön ránk örök érvé­nyű intel­mé­vel: „Ne csak sze­resd, ismerd is szü­lő­föl­de­det.”

A Garam men­ti domb­ság jel­lem­ző­en bor­ter­mő vidék. A szü­re­ti mulat­sá­gon a sző­lé­szet­hez kötő­dő régi szo­ká­so­kat is fel­ele­ve­ní­tik. A vidék­re jel­lem­ző boro­kat a Kas­nyik csa­lád pin­cé­sze­té­ben kós­tol­hat­juk meg.

Hazajáró epizódban szerepelt: