Korpona

Uticélok / Felvidék / Hont
Nehézségi szint:
2/10

Hazánk egyik leg­ré­geb­bi váro­sa a Hont-Páz­mány nem­zet­ség által ala­pí­tott Kor­pona. Már a 11. szá­zad­ban kivált­sá­go­kat kapott Szent Ist­ván kirá­lyunk­tól. Éltek is a jogok­kal az ide tele­pült erdé­lyi szász bányá­szok. S a tatár ugyan szin­te föld­del tet­te egyen­lő­vé, a város újjá­szü­le­tett és 1244-ben IV. Béla már sze­mé­lye­sen hoz­ta el az újabb kivált­ság­le­ve­let, amely Budá­val és Pozsonnyal tet­te egyen­ran­gú­vá a virág­zás­nak indult Kor­po­nát.

Több­ször is Kor­po­ná­ban dobo­gott az ország szí­ve. Pél­dá­ul a Bocs­kai fel­ke­lés ide­jén, ami­kor Bocs­kai Ist­ván feje­de­lem maga jelent meg a város­ban és ország­gyű­lést hir­de­tett, hogy elő­ké­szít­se a békét Auszt­ri­á­val. Az 1605-ös ország­gyű­lés a bécsi béke pont­ja­i­nak meg­ál­la­pí­tá­sa mel­lett a haj­dúk­nak ado­má­nyo­zott kivált­ság­le­vél miatt lett emlé­ke­ze­tes.

Kor­po­ná­nak a 17. szá­za­di török dúlá­sok idején is köz­pon­ti sze­re­pe volt, oly­annyi­ra, hogy a szá­zad végé­ig Hont vár­me­gye szék­he­lye volt. Aztán elmúl­tak a dali­ás idők, s ma már csen­des szlo­vák kis­vá­ros lett Kor­pona, cse­kély magyar­ság­gal.

Szűz Mária plé­bá­nia­temp­lo­ma már a 13. szá­zad­ban állt, akkor még román stí­lus­ban, később, a 17–18. szá­zad for­du­ló­ján barok­ki­zál­ták. Köz­ben a török és a huszi­ta táma­dá­sok miatt védő­fa­lak­kal is körül­vet­ték.

Hazajáró epizódban szerepelt: