Kórógy, Szentlászló és Kórógyvár

Uticélok / Délvidék / Szlavónia
Nehézségi szint:
2/10

Az ősi nyelv­já­rást és nép­szo­kást híven őrző Kórógy lakó­it derült égből vil­lám­csa­pás­ként érte a ’91-es szerb agresszió, hisz a had­se­reg mel­lett azok támad­tak rájuk a szom­szé­dos szerb fal­vak­ból, akik­kel évti­ze­dek óta béké­ben éltek egy­más mel­lett. Egy ide­ig pró­bál­ták fegy­ver­rel is meg­vé­de­ni ott­ho­nu­kat, de az egyen­lőt­len erő­vi­szo­nyok végül az anya­or­szág­ba mene­kü­lés­re kény­sze­rí­tet­ték őket. A lerom­bolt és tel­je­sen kifosz­tott háza­ik­ba csak 1998-ban tér­het­tek haza. A meg­úju­lás egyik erős bás­tyá­ja lehet a magyar álla­mi segít­ség­gel újjá­épí­tett refor­má­tus temp­lom.

Nem szán­ták vérü­ket onta­ni a hazá­ért a szom­széd falu haza­fi­ai sem. Ha a hor­vá­tok­nak a hősök váro­sa Vuko­vár, akkor a Szla­vó­ni­ai magya­rok­nak a hősök falu­ja Szent­lász­ló. A szerb betö­rés­sel szem­ben ez a magyar falu tanú­sí­tot­ta a leg­na­gyobb ellen­ál­lást a kör­nyé­ken. A helyi­ek mel­lett a hősi­es véde­lem­ből kivet­te a részét a magyar­or­szá­gi és kül­föl­di önkén­te­sek­ből ver­bu­vált nem­zet­kö­zi egy­ség is. A kitar­tás és a 152 napig tar­tó, komoly vér­ál­do­za­tok­kal járó bátor ellen­ál­lás után végül Szent­lász­ló elesett. A szerb bevo­nu­lás nyo­mán, kő kövön nem maradt itt. A hősök emlék­mű­ve őrzi azok nevét, akik éle­tü­ket adták a falu­ért. A föl­dig rom­bolt Szent­lász­ló­ba is csak 1998-ban kez­dő­dött meg a haza­té­rés és az újjá­épí­tés. Lerom­bolt 13. szá­za­di ere­de­tű temp­lo­ma ma már újra régi fényé­ben ragyog, és a fel­tá­ma­dást hir­de­ti Szent Lász­ló szob­ra is.

Kórógy­vár helyén egy­kor római őrto­rony állt. Kővá­ra a tatár­já­rás után épült, első emlí­té­se 1290-re tehe­tő. A köt ala­kú várat a Kórógy csa­lád épí­tet­te, majd a 16. szá­zad ele­jén az alsó­lend­vai Bán­ffyak bir­to­kol­ták. A törö­kök 1529-ben tör­tek Szla­vó­ni­á­ra, a mocsár védel­mé­ben álló vár több kisebb ost­ro­mot is kiállt, majd a törö­kök 1536-ban fog­lal­ták el. Azóta üre­sen áll.

Hazajáró epizódban szerepelt: