Kolon

Uticélok / Felvidék / Nyitra
Nehézségi szint:
3/10

A kolo­ni domb­ra a legen­da sze­rint maga Szent Ist­ván kirá­lyunk épít­tet­te a román stí­lu­sú temp­lo­mot. Zobor­al­ja egyik leg­ré­gibb tele­pü­lé­se ma is ked­ves képet mutat. A meg­ma­ra­dást szol­gál­ja a kolo­ni falu­mú­ze­um is, ahol a régi parasz­ti élet hagyo­má­nyos tár­gya­it, nép­vi­se­le­tét ismer­het­jük meg.

Hazajáró epizódban szerepelt: