Kojsói-havas

Uticélok / Felvidék / Abaúj-Torna
Nehézségi szint:
5/10

A Koj­sói-havas 1246 méter magas csú­csa egyi­ke a leg­szebb kilá­tást nyúj­tó fel­vi­dé­ki hegy­csú­csok­nak. Tete­jé­ről tisz­ta idő­ben még a 75 kilo­mé­ter­re lévő Magas-Tát­rát is meg­cso­dál­hat­juk. A csúcs köze­lé­ben mete­o­ro­ló­gi­ai állo­más talál­ha­tó.

Hazajáró epizódban szerepelt: