Kissikátor

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
1/10

A legen­da sze­rint az 1200-as évek­ben Havas Bol­dog­asszony nap­ján a siká­to­ri teme­tő­dom­bon kör ala­kú folt­ban hul­lott a hó. A cso­dás égi jel­re Örs­úr nem­zet­sé­ge a hófolt körül egy temp­lo­mot épí­tett. Így lett a Kápol­na-tetőn, Szent Mik­lós tisz­te­le­té­re a kicsi kör­temp­lom.

Aztán jött a török, fel­dúl­ta a vidé­ket, s rom­ba dön­töt­te a kápol­nát is. A pusz­tí­tó viha­rok elül­té­vel, az elnép­te­le­ne­dett vidék újra­élesz­tői, a régi rotun­da alap­ja­i­ra 1764-ben új temp­lo­mot épí­tet­tek. A kápol­na barokk beren­de­zést és fes­tett kazet­tás mennye­ze­tet is kapott. A 68 fes­tett táb­lá­ból álló famennye­zet egé­szen vál­to­za­tos képet mutat. Szin­te nincs két egy­for­ma táb­lá­ja.

Hazajáró epizódban szerepelt: