Karancsberény

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
2/10

A karan­csi lej­tők között, a Bodo­ló hegy alatt ül meg Karancs­be­rény. A közép­ko­ri Min­den­szen­tek temp­lo­ma köré épült tele­pü­lés évszá­za­do­kon át, egé­szen a 19. szá­za­dig a Beré­nyi gró­fok bir­to­ka volt, akik jeles tiszt­sé­ge­ket töl­töt­tek be a kirá­lyi Magyar­or­szá­gon.

A falu­ban komoly lovas­élet zaj­lik. A helyi klub­nak huszár hagyo­mány­őr­zői is van­nak.

A Karancs­be­ré­nyi Lovas­klub ven­dég­há­zá­ban a helyi nép­vi­se­let­ből és a pász­to­rok hagya­té­ká­ból nyílt kiál­lí­tás.

Hazajáró epizódban szerepelt: