Karancs kápolna

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
3/10

A nép­ha­gyo­mány sze­rint a tatá­rok elől mene­kü­lő IV. Béla pihent meg itt, ami­nek emlé­ké­re leá­nya, Mar­git kápol­nát épít­te­tett. A szá­za­dok súlya alatt meg­rop­pant kegy­ká­pol­nát 1934-ben épí­tet­ték újjá. Búcsúk ide­jén zarán­do­kok szá­zai kere­sik fel a hegy min­den olda­lá­ról.

Hazajáró epizódban szerepelt: