Kapi vára

Uticélok / Felvidék / Sáros
Nehézségi szint:
2/10

Sáros szom­széd­sá­gá­ban talál­juk Kapi várát. A királlyal szem­be for­du­ló Amá­dék vára volt ez, s miu­tán a roz­go­nyi csa­ta­té­ren Károly Róbert legyőz­te az oli­gar­chá­kat, váru­kat is elfog­lal­ta és le is rom­bol­ta. Aztán jött Zsig­mond király és hűsé­ges főne­me­sé­nek, a Kapi csa­lád ősé­nek, Kap­ron­cai And­rás­nak adta, aki neki is látott újjá­épí­te­ni.

A vidé­ket elke­rül­te a török, de ez a vár sem marad­ha­tott ki a kuruc sza­bad­ság­harc­ból. És mi más lett vol­na ezért jutal­ma, mint hogy a csá­szá­ri kato­nák fel­gyúj­tot­ták.

Hazajáró epizódban szerepelt: