Kalonda

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
2/10

A Karancs-hegy nyu­ga­ti olda­lá­ban bújuk meg az apró Kalon­da. Egy kis falucs­ka volt Palóc­föld szí­vé­ben, míg­nem egyik nap­ról a másik­ra határ­te­le­pü­lés­sé tet­ték. Las­san ocsú­dik fel az trau­má­ból, a hely­bé­li­ek szí­vós mun­ká­val igye­kez­nek meg­men­te­ni és a hon­is­me­ret szol­gá­la­tá­ba állí­ta­ni érté­ke­i­ket. A régi vízi­mal­mot is szé­pen fel­újí­tot­ták.

Az egy­ko­ri egy­há­zi isko­la épü­le­té­ben nép­raj­zi múze­um vár­ja a láto­ga­tó­kat. A múze­um a paló­cok tár­gyi és szel­le­mi hagya­té­kát őrzi.

Hazajáró epizódban szerepelt: