Izsa

Izsa

Uticélok / Felvidék / Vág-Garam köze
Nehézségi szint:
1/10

Pan­nó­nia Duna-men­ti határ­vé­del­mi rend­sze­ré­nek volt az egyik fon­tos pont­ja – a hatal­mas Brigé­ci­ó­val szem­ben – a mai Izsa hatá­rá­ban fel­épí­tett Kele­man­cia erő­dí­tett kato­nai tábo­ra, amely az észak­ról táma­dó ger­má­nok ellen nyúj­tott védel­met. A hagyo­mány sze­rint e vár­ban őriz­te ked­ve­se­it Valen­tin római kato­na, ezért is neve­zik a helyet Leány­vár­nak.

Az izsa­i­ak ma is őrzik a róma­i­ak emlé­két, erről tanús­kod­nak a Kele­man­cia Légió hagyo­mány­őr­ző cso­port­já­nak fia­tal­jai is.

 

Izsá­nak nem­csak gaz­dag múlt­ja, de virág­zó jele­ne és ebből faka­dó­an remény­te­li jövő­je is van. A falu egye­di, igen tet­sze­tős nép­vi­se­let­tel ren­del­ke­zik.

Hazajáró epizódban szerepelt: