Ipolytarnóc

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
2/10

Világ­ra szó­ló ősma­rad­vány park vár­ja az ide­lá­to­ga­tót Ipoly­tar­nó­con, amely a Karancs vul­kán kitö­ré­se­kor bete­me­tett mio­cén kori kin­cse­ket őriz. Már a bejá­rat­nál az egy­ko­ri szub­tró­pu­si erdő meg­kö­ve­se­dett fa marad­vá­nyai jel­zik, egy való­sá­gos ősvi­lá­gi Pom­pe­i­ben járunk, ahol miköz­ben pusz­tí­tott a vul­kán, ősi élet nyo­ma­it kon­zer­vál­ta az utó­kor­nak.

A turis­tá­kat tan­ös­vény vár­ja, ahol az itt élt külön­le­ges álla­tok rekonst­ruk­ci­ó­i­val ismer­ked­het­nek meg.

Hazajáró epizódban szerepelt: