Ipolyfödémes

Uticélok / Felvidék / Hont
Nehézségi szint:
2/10

A Kor­pon­ai-erdő déli nyúl­vá­nya­i­ban rej­tő­zik Ipoly­fö­dé­mes. De annyi­ra még­sem tudott elbúj­ni, hogy a török meg ne talál­ja és a palás­ti csa­ta után el ne pusz­tít­sa. A Kotyin­ka-völgy­ben már csak egy emlék­ke­reszt, a régi temp­lom fal­da­rab­ja és egy kis kápol­na emlé­kez­tet a régi Födé­mes­re.

Födé­mes népe sokat szen­ve­dett, de min­dig hű maradt ősi föld­jé­hez, és képes volt új éle­tet kez­de­ni, mert volt hite, ami­ből meg­tar­tó erőt merí­tett. Ezzel a hit­tel fel­vér­tez­ve küz­döt­tek a keresz­tény hazá­ra törő ellen­ség­gel.

Hazajáró epizódban szerepelt: