Hontbagonya

Uticélok / Felvidék / Hont
Nehézségi szint:
2/10

A hon­ti vár­ura­da­lom tulaj­do­nát IV. Béla ado­má­nyoz­ta a sel­me­ci pol­gá­rok­nak. A 19. szá­zad­ban aztán a Nyá­ri csa­lád bir­to­ka lett. Kas­té­lyuk a magyar kul­túr­tör­té­net kiemel­ke­dő alak­ja­i­nak, Nyá­ri Gyu­lá­nak, Albert­nek és Jenő­nek is szü­lő­há­za. Aztán jött az új világ, és ma már nin­cse­nek Nyá­ri­ak, akik itt szü­let­het­né­nek…

Hazajáró epizódban szerepelt: