Hármashatár

Uticélok / Délvidék / Muravidék
Nehézségi szint:
2/10

A szlo­vé­ni­ai Magas­fok felől emel­ke­dünk a Fel­ső­szöl­nök és az auszt­ri­ai Rába­szent­már­ton hatá­rá­ban emel­ke­dő 384 méte­res tető­re, ami évszá­za­do­kig hazánk nyu­ga­ti erdős gye­pű­jé­nek egy szép, de nem túl jelen­tős csú­csa volt. Ám 1920-ban min­den meg­vál­to­zott. A helyet hár­mas­ha­tár­rá tet­ték, és szö­ges­drót­tal fon­ták be a nagy­ha­tal­mak. A ter­mé­szet­vé­del­mi terü­le­ten álló határ­kő és kör­nyé­ke ma már főleg turisz­ti­kai célo­kat szol­gál.

Hazajáró epizódban szerepelt: