Gyergyócsomafalva

Uticélok / Székelyföld / Gyergyószék
Nehézségi szint:
2/10

A hagyo­mány sze­rint a cso­ma­fal­vi Vár­he­gyen egy ősi vár, a rabon­bá­nok sas­fész­ke áll­ha­tott. A Far­kas­domb nevű helyen meg egy bizo­nyos Cso­ma Ferenc­nek volt tanyá­ja, ami­ből aztán a tele­pü­lés kelet­ke­zett. Dúl­ták Apa­fi Mik­lós sere­gei, rit­kí­tot­ta török és tatár, pusz­tí­tot­ta labanc, nem cso­da, hogy a cso­ma­fal­vi­ak egy ember­ként áll­tak ki a ’48-as magyar for­ra­da­lom mel­lett, és több mint 200 tisz­tet és hon­vé­det adtak a sza­bad­ság­harc­nak. De a két világ­há­bo­rú­ban is sok cso­ma­fal­vi adta éle­tét a hazá­ért.

Úgy tart­ja a fáma, hogy ami­kor Neil Arm­strong a Hold­ra lépett, a köz­ve­tí­tés egy kis idő­re meg­sza­kadt. Ugyan­is szem­be talál­ta magát egy cso­ma­fal­vi­val, aki épp haza­té­rő­ben volt egy rőcé­nyi kokoj­zá­val a hátán.

A vész­ter­hes múlt és a vad ter­mé­sze­ti viszo­nyok meg­ke­mé­nyí­tet­ték Cso­ma­fal­va népét, és arra is meg­ta­ní­tot­ták: ha túl akar­nak élni, elsőbb­nek kell len­ni­ük az első­nél is.

Elő­ször egy kis fatemp­lom­ban, ma már az 1879-ben épült fényes temp­lom­ban fohász­ko­dik Isten­hez a falu népe. Augusz­tus 20-án kard­ja köré gyűl­ve idé­zik meg első szent kirá­lyunk szel­le­mét.

Külön­le­ge­sek itt a szé­kely­ka­puk, és büsz­ke lehet a falui híres szü­löt­te­i­re is. Köl­lő Mik­lós mel­lett itt rin­gott a böl­cső­je Bor­sos Mik­lós szob­rász­mű­vész­nek is.

Hazajáró epizódban szerepelt: