Gúta

Uticélok / Felvidék / Vág-Garam köze
Nehézségi szint:
2/10

A híres gút­ai hajó­ma­lom­nak már a meg­kö­ze­lí­té­se is kivé­te­les, hisz Euró­pa egyik leg­hosszabb, 85 méter hosszú fahíd­ján kelünk át a fél­szi­get­re. A fából ácsolt hajó­mal­mok főként a 18–19. szá­zad­ban virá­goz­tak. A ma is műkö­dő­ké­pes gút­ai faépít­mény hite­le­sen mutat­ja be a leg­ősibb ismert dunai hajó­ma­lom­tí­pust.

Hazajáró epizódban szerepelt: