Gunaras és Tornyos

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

Guna­ras kör­nyé­kén a 19. szá­zad­ban bené­pe­sült, majd az utób­bi évti­ze­dek­ben roha­mo­san elnép­te­le­ne­dett tanya­vi­lág­ba csöp­pe­nünk. A kör­nyék szo­mo­rú jel­ké­pe a 19. szá­za­di Engel­mann kas­tély pusz­tu­ló, lélek­ha­gyott épü­le­te. Az 1919-es vörös rém­ura­lom ide­jén min­den moz­dít­ha­tó érté­két elra­bol­ták innen, aztán Tri­a­non az utol­só szö­get is bever­te az Engel­mann-bir­tok kopor­só­já­ba.

Tor­nyos a hagyo­mány sze­rint a már távol­ról lát­ha­tó temp­lom­tor­nyá­ról kap­ta a nevét. Főleg arról neve­ze­tes, hogy 1527-ben itt vet­te fejét Török Bálint sza­bad­kai főúr a szerb rab­ló­ve­zér­nek, a magát cár­nak neve­ző Cser­ni Jován­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: