Ghymes (Gímes) vára

Uticélok / Felvidék / Nyitra
Nehézségi szint:
4/10

A Tri­becs nyúl­vá­nyán, a fes­tői szép­sé­gű Dúny dom­bon emel­ke­dik Gímes várá­nak rom­ja. A várat Iván­ka And­rás, a For­gách gró­fi csa­lád őse épí­tet­te, aki IV. Béla kirá­lyunk éle­tét men­tet­te meg a muhi csa­tá­ban, s jutal­mul Ghy­mes várát kap­ta. Huszi­ták, törö­kök, fel­ke­lők pusz­tí­tot­ták az évek folya­mán, de min­dig újjá­épí­tet­ték, egy ide­ig a gró­fi csa­lád lak­ta, majd az enyé­sze­té lett.

Hazajáró epizódban szerepelt: