Füzesmikola

Uticélok / Erdély / Mezőség
Nehézségi szint:
2/10

A dom­bok között bújik meg Erdély egyik leg­je­len­tő­sebb búcsú­já­ró helye, Füze­smi­ko­la. Ez is csak egy eldu­gott kis falu volt a sok közül, apró fatemp­lom­mal, ám 1699-ben min­den meg­vál­to­zott, ami­kor a Szűz­anya ikon­ja könnyez­ni kez­dett. A cso­da híre végig­fu­tott Erdé­lyen, azóta hívek töme­gei jön­nek töret­le­nül a miko­lai könnye­ző Mári­á­hoz. A kegy­hely­re bazi­li­ta kolos­tor is épült, amit a görög­ka­to­li­kus egy­ház 1948-as föl­szá­mo­lá­sa után az orto­do­xok vet­tek át és saj­nos ki is sajá­tí­tot­ták a kegy­he­lyet.

Hazajáró epizódban szerepelt: