Fülek vára

Uticélok / Felvidék / Gömörország
Nehézségi szint:
2/10

Nóg­rád észa­ki szé­lén, egy ősi vul­kán leko­pott bazalt­pe­re­mén mulat­ja az időt Fülek vára. Úgy hír­lik, hogy az erő­dít­mény a Kacsics nem­be­li Ful­kó rab­ló­lo­vag épí­tet­te még a tatár­já­rás előtt. Majd a király­ra szállt, később több­ször gaz­dát is cse­rélt, míg­nem a török 1554-ben csel­lel elfog­lal­ta. Közel 40 évet kel­lett vár­ni, mire a csá­szá­ri­ak fel­sza­ba­dí­tot­ták. Fülek sze­re­pe a három rész­re sza­kadt ország­ban fel­ér­té­ke­lő­dött: több vár­me­gye is itt szé­kelt. A vár­ka­pi­tány, Kohá­ry Ist­ván meg­erő­sít­tet­te, de talán ő sem gon­dol­ta, hogy éppen Thö­kö­ly Imre ellen kell majd védel­mez­nie. A kuruc fel­ke­lők ugyan­is az 1680-as évek­ben török segít­ség­gel elfog­lal­ták és fel­rob­ban­tot­ták a várat, sőt, az egész várost is a föld­del tet­ték egyen­lő­vé.

A vár azóta romos, de a Kohá­ry csa­lád nem hagy­ta vesz­ni a várost. Elő­ször is újjá­épí­tet­ték a hit bás­tyá­ját, a közép­ko­ri feren­ces temp­lo­mot és kolos­tort, majd kúri­át is emel­tek maguk­nak. Így tet­tek a későb­bi bir­to­ko­sok, a Bercht­ol­dok is, kas­té­lyuk ma a gim­ná­zi­um­nak ad helyet.

Hazajáró epizódban szerepelt: