Ferenc-csatorna

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

A Dunát a Tiszá­val köti össze a Ferenc-csa­tor­na. Utol­só sza­ka­szát Bez­dán köze­lé­ben talál­juk. Az 1800-as évek­ben Dél­vi­dék föld­mű­ves népe szá­má­ra egy­re nagyobb káro­kat okoz­tak az ára­dá­sok. Kiss József kincs­tá­ri mér­nök és öccse, Gábor kez­de­mé­nye­zé­sé­re meg­kez­dőd­tek a lecsa­po­lá­sok, majd nagy­sza­bá­sú mun­ká­la­tok után 1802-ben átad­ták a Bez­dán­tól Óbe­csé­ig mint­egy 118 km hosszan húzó­dó Ferenc csa­tor­nát. A hajó­zá­si útvo­na­lak ala­po­san meg­rö­vi­dül­tek, és a lecsa­po­lá­sok nyo­mán hatal­mas föld­te­rü­le­tek vál­tak műve­lés­re alkal­mas­sá.

Hazajáró epizódban szerepelt: