Fairport Harbour

Uticélok / USA
Nehézségi szint:
1/10

A kis­te­le­pü­lés külön­le­ges­sé­ge, hogy a 19. szá­zad végén sok magyar érke­zett Fair­pot Har­bour-ba. Közel 7500 kilo­mé­ter­re ott­hon­tól meg­do­bog­tat­ja a szí­vet a magyar zász­ló és az Isten hozott fel­irat. Azt mond­ják, az Egye­sült Álla­mok­ban itt a leg­ma­ga­sabb a magya­rok ará­nya. A mint­egy 3000 lélek­ből min­den tize­dik magyar gyö­ke­rek­kel ren­del­ke­zik. De a magyar itt inkább már csak szár­ma­zást jelent, alig hasz­nál­ja már vala­ki a magyar nyel­vet. A pro­tes­táns híve­ket szol­gá­ló temp­lom­ban a tisz­te­le­tes azért még magya­rul hir­de­ti az igét.

A temp­lom­bel­ső az egy­kor virág­zó magyar közös­ség­ről tanús­ko­dik. De saj­nos nagy­részt már csak a szín­fa­lak marad­tak: némán is beszé­des üveg­ab­la­kok, fel­ira­tok, régi fény­ké­pek…

Hazajáró epizódban szerepelt: