Ék-hegy (Klin)

Ék-hegy (Klin)

Uticélok / Felvidék
Nehézségi szint:
9/10

A Lip­tói-hava­sok len­gyel részé­nek leg­ma­ga­sabb csú­csa, a 2176 méte­res Ék-hegy mesés kör­pa­no­rá­má­já­ról neve­ze­tes. (A hegy­ség maga­sabb csú­csai a fel­vi­dé­ki oldal mel­lék­ge­rin­ce­in ülnek.) Tete­jé­ről kinyí­lik a lát­ha­tár, nyu­gat­ra a Lip­tói-hava­sok csú­csai pom­pás össz­ké­pet adnak. Kele­ti irány­ban a Sebes-pata­ki-hegy hát­te­ré­ben a Magas-Tát­ra grá­nit és Len­gyel-Tát­ra mész­kő­csú­csai ural­ják a látó­ha­tárt.

A hegy leg­in­kább a nyu­ga­ti olda­lán elhe­lyez­ke­dő Racs­kói-hágó­ból mutat jól.

Itt egy jel­leg­ze­tes tek­to­ni­kus árok men­tén, a sok turis­ta elle­né­re zavar­ta­la­nul kószál­ga­tó zer­gék­kel is gyak­ran talál­koz­ha­tunk.

Mivel az Ék-hegy a Lip­tói-hava­sok főge­rin­cén fek­szik, a hosszú távú gerinc­tú­rák érin­tik a csú­csot. Len­gyel oldal­ról a Cho­cho­lows­ka-völgy felől több útvo­na­lon is fel­jut­ha­tunk a Klin alat­ti nyer­gek­be. Fel­vi­dé­ki oldal­ról két útvo­na­lon is meg­hó­dít­hat­juk a Klint: a Szűk-völgy­ben a Racs­kó-patak­kal és a sár­ga jel­zés­sel jobb­ra for­du­lunk, majd a Klin mene­dé­ket és a Racs­kói-tava­kat érint­ve a Racs­kói-hágó­ba jutunk. Innen a piros jel­zé­sen már csak 900 méter a csúcs. Ezt a 10,4 kilo­mé­te­res útvo­na­lat 5–6 óra alatt tud­juk meg­ten­ni a Racs­kó-völ­gyi par­ko­ló­ból (12 óra par­ko­lás 2022-ben 4 euro) indul­va, miköz­ben 1254 méter szin­tet emel­ke­dünk. Amennyi­ben a Klin kuny­hó­nál jobb­ra for­du­lunk, és a Gábor-völ­gyön futó kék, majd zöld jel­zést választ­juk, akkor az Ék-hegy kele­ti olda­lá­ba, a Gábor-hágó­ba jutunk. Innen a piro­son érjük el az Ék-hegyet, de a táv, a szint és az idő nagy­já­ból ugyan­annyi lesz. Ha eze­ket a Lip­tói-meden­cé­ből érke­ző útvo­na­la­kat választ­juk, a leg­jobb egy kör­tú­ra kere­té­ben meg­mász­ni a hegyet, aho­gyan ebben a vide­ó­ban is lát­hat­juk.

Figye­lem: novem­ber 1‑től júni­us 15-ig a Lip­tói-hava­sok turis­ta­út­ja­in téli zár­lat lép élet­be: a hegy­ség völ­gye­i­ben a turis­ták csak a mene­dék­há­za­kig köz­le­ked­het­nek!

(A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja az Ék-hegy csú­csa.)

Hazajáró epizódban szerepelt: