Divény

Uticélok / Felvidék / Nógrád
Nehézségi szint:
2/10

1686-tól a Zichy gró­fok­hoz tar­to­zott Divény.  Ma már velük is csak a teme­tő­ben talál­koz­ha­tunk, ahol las­san a fel­irat is elko­pik sír­ja­i­kon. Pedig ere­je tel­jé­ben még töb­bek között olya­nok­kal fog­la­la­tos­ko­dott a Zichy csa­lád, hogy újra épí­tet­te a góti­kus ere­de­tű plé­bá­nia­temp­lo­mot.

Kezük nyo­mát őrzi a szé­pen meg­újult kas­té­lyuk is. A Zichyek emlé­kei mel­lett azért maradt még vala­mi a Balas­sák örök­sé­gé­ből is. Kiál­lí­tá­si tárgy lett a 15. szá­za­di, hárs­fá­ból fara­gott Imma­cu­la­ta szo­bor­ból is, amit még Balas­sa Meny­hért rabolt el a Csáb­rá­gi vár­ból.

1945-ig ada­tott meg a Zichyek­nek Divény. Aztán meg­ér­kez­tek a kom­mu­nis­ták, és elűz­ték innen az épí­tő­ket. Ott­ho­nu­kat kira­bol­ták, pusz­tu­lás­ra szán­ták, de mára már szé­pen meg­újult a kas­tély.

Hazajáró epizódban szerepelt: