Déményfalvi-cseppkőbarlang

Uticélok / Felvidék / Liptó
Nehézségi szint:
1/10

Az 1921-ben, 870 méte­res magas­ság­ban fel­fe­de­zett csepp­kő­bar­lang igen vál­to­za­tos for­ma­vi­lá­gú kép­ződ­mé­nyek­kel ren­del­ke­zik. A jól kiépí­tett útvo­na­lon hat szin­tet bejár­va álmél­kod­ha­tunk a varázs­la­tos csepp­kő­dí­szí­té­sek­ben: a szta­lag­mit­nak neve­zett füg­gő csepp­kö­vek­ben, a szta­lak­tit­nak hívott álló csepp­kö­vek­ben és a ket­te­jük össze­nö­vé­sé­vel kiala­kult osz­lo­pok­ban, a szta­lag­ná­tok­ban. A leg­al­só szin­ten a föld alá bújt Démény­fal­vi-patak itt-ott kisebb tava­kat is alko­tott.

Hazajáró epizódban szerepelt: