Csütörtökhely

Csütörtökhely

Uticélok / Felvidék / Szepesség
Nehézségi szint:
1/10

Van mit meg­cso­dál­ni Sze­pes­csü­tör­tö­kön, amely nevét a csü­tör­tö­kön tar­tott vásár­ról kap­ta. A falut ere­de­ti­leg magya­rok lak­ták, kik Szent­lász­ló­ra keresz­tel­ték tele­pü­lé­sü­ket, ám a tatár­já­rás viha­ra őket sem kímél­te. Az újjá­épí­tők sze­pe­si lán­dzsás neme­sek vol­tak, akik tovább vit­ték lovag­ki­rá­lyunk kul­tu­szát, miköz­ben az arany­bá­nyá­szat­ból gaz­da­gí­tot­ták a növek­vő tele­pü­lést. Csü­tör­tök­hely nem került len­gyel zálog­ba, sőt, az el nem zálo­go­sí­tott sze­pe­si tele­pü­lé­sek köz­pont­ja lett. 1473-ban bőví­tik a Sza­po­lya­i­ak a román stí­lu­sú temp­lo­mot két­szin­tes góti­kus kápol­ná­val, melyet a magyar­or­szá­gi góti­ka leg­szebb alko­tá­sa­ként tar­ta­nak szá­mon, és amely­nek fes­tett üveg­ab­la­kai magyar szen­te­ket ábrá­zol­nak.

A temp­lom mise­rend­je: hét­fő 6:00, kedd 17:15, szer­da 6:00, pén­tek 17:15, vasár­nap 7:15, 10:15. Amennyi­ben meg sze­ret­nénk néz­ni a temp­lo­mot belül­ről, ezt a szá­mot kell hív­ni: 00421/534598400

Hazajáró epizódban szerepelt: