Csilizradvány

Uticélok / Felvidék / Csallóköz
Nehézségi szint:
2/10

Csi­liz­köz köz­pon­ti tele­pü­lé­se az Árpád-kori Csi­liz­rad­vány. Az egy­kor mocsa­rak borí­tot­ta, ma már csa­tor­nák közé szo­rí­tott és tavak­kal öve­zett köz­ség a török idő­ket, a len­gy­el­já­rást és a 20. szá­za­di kite­le­pí­té­se­ket is meg­szen­ved­te.

Csi­liz­rad­vány Árpád-kori temp­lom­mal büsz­kél­ked­het.

Hazajáró epizódban szerepelt: