Cserpataki őskohó

Cserpataki őskohó

Uticélok / Felvidék
Nehézségi szint:
4/10

A Polyá­ná­ból a Vepor­ba átke­lő Ércút (Rud­na mag­ist­ra­la) a leg­szebb ter­mé­sze­ti lát­vá­nyos­sá­gok mel­lett az érc­bá­nyá­szat ipar­tör­té­ne­ti emlé­ke­it is igyek­szik fel­fűz­ni. Nem vélet­len, hogy a Cser­pa­tak észa­ki részén fek­vő ősko­hót is útba ejti.

Cser­pa­tak a XV. szá­zad máso­dik felé­ben kelet­ke­zett, ala­pí­tói német bányá­szok vol­tak, akik a köze­li bányák­ban és vas­ol­vasz­tók­ban dol­goz­tak. A falu ma már a szlo­vák biat­lon­sport fel­leg­vá­ra, sípá­lyá­in világ­ku­pa ver­se­nye­ket is ren­dez­nek, kiszol­gá­ló léte­sít­mé­nyei, szál­lo­dái van­nak. A falu­ból kerék­pár­út vezet az ősko­hó­hoz, ha eset­leg nem az Ércút piros jel­zé­sén érkez­nénk.

A Polyá­na kele­ti olda­lán az ősko­hón kívül is akad­nak lát­ni­va­lók, elég ha a Spády-völgy víz­esé­sé­re, vagy a hegy­sé­get a Vepor­tól elvá­lasz­tó Köves-völgy fel­duz­zasz­tott tavá­ra gon­do­lunk.

(A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja az ősko­hó.)

Hazajáró epizódban szerepelt: