Csábrág vára

Uticélok / Felvidék / Hont
Nehézségi szint:
2/10

Jól elbújt a főutak és lakott vidé­kek elől Csáb­rág vára is. Kiter­jedt­sé­ge, nagy­sá­ga gör­nye­de­ző falai elle­né­re is hatal­mas múlt­ról árul­kod­nak.

A gaz­dag bánya­vá­ro­sok­ba veze­tő út védel­mé­ben épült kirá­lyi vár bir­to­ko­sai, ahogy az már len­ni szo­kott, sűrűn vál­to­gat­ták egy­mást. A Pál­ffyak ide­jé­ben meg­erő­sí­tet­ték. Kel­let­tek is a vas­kos falak, mert a törö­kök gyak­ran por­tyáz­tak Csáb­rág felé, de csak nem tud­ták beven­ni.

Későb­bi tulaj­do­no­sai, a Kohá­ry gró­fok let­tek, akik mind­vé­gig hűek marad­tak a király­hoz. Így a fel­ke­lé­sek ide­jén Csáb­rá­gon rend­re ellen­ál­lás­ba ütköz­tek Bocs­kai, Beth­len, Thö­kö­ly és Rákó­czi csa­pa­tai is. Aztán a Kohá­ryak­nak ele­gük lett a vad­re­gé­nyes fek­vé­sű vár­ból és a XIX. szá­zad ele­jén a könnyeb­ben meg­kö­ze­lít­he­tő, kényel­me­sebb Szent­an­tal­ba tet­ték át hon­ti ura­dal­muk szék­he­lyét. Ez lett Csáb­rág várá­nak vesz­te, azóta pusz­tul, de van­nak, akik gond­ját vise­lik és erő­sí­tik fala­it, hogy az utó­kor is tanul­has­son tör­té­ne­té­ből.

Hazajáró epizódban szerepelt: