Breznóbánya

Uticélok / Felvidék / Zólyom
Nehézségi szint:
1/10

A Garam jobb part­ján, fon­tos utak keresz­te­ző­dé­sé­ben elte­rü­lő Brez­nó­bá­nya ide­á­lis kiin­du­ló­pont az Ala­csony-Tát­ra gyöm­bé­ri részé­nek beba­ran­go­lá­sá­ra. A Fel­ső-Garam-meden­ce kul­tu­rá­lis és ipa­ri köz­pont­ja. Brez­nó­bá­nya szim­bó­lu­ma az 1830-ban épült Város­to­rony, de az ide­lá­to­ga­tó meg­cso­dál­hat­ja a régi város­há­zát és a góti­kus ere­de­tű, majd a 18. szá­zad­ban átépí­tett római-kato­li­kus plé­bá­nia­temp­lo­mot is. A főte­ret szé­pen fel­újí­tott régi pol­gár­há­zak sze­gé­lye­zik.

Hazajáró epizódban szerepelt: