Branyiszkói-hágó

Uticélok / Felvidék / Szepesség
Nehézségi szint:
3/10

„Az ördög vigyen el, ha át nem megyek raj­ta.” – így szólt 1849. feb­ru­ár 5‑én Guyon Richárd ezre­des, ami­kor fel­te­kin­tett a csá­szá­ri erők bito­rol­ta Bra­nyisz­kói-hágó­ra. Mert ha egy­szer a haza, és Gör­gei Artúr, a fel­du­nai had­test tábor­no­ka azt kíván­ja, hogy sza­bad legyen az út Kas­sá­ra, akkor sza­bad is lesz. A sza­bad­ság har­co­sai ren­dü­let­le­nül tör­nek elő­re, élü­kön Guyon ezre­des­sel, fel a gyil­kos mere­dé­lyen, és a csá­szá­ri per­gő­tűz köze­pet­te szu­ronnyal vetik ki az ellen­sé­get állá­sa­i­ból. Éjfél­re jár, mire az utol­só oszt­rák is elta­ka­ro­dik a hegy­ről. Így tet­te a „bra­nyisz­kói hős” sza­bad­dá az utat Kas­sa felé, hogy a Gör­gey-had­test egye­sül­ve a magyar főse­reg­gel, közös erő­vel indul­has­son a dicső­sé­ges tava­szi had­já­rat­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: