Bős

Uticélok / Felvidék / Csallóköz
Nehézségi szint:
2/10

Bős kirá­lyi bir­tok volt az Árpád-kor­ban, amit később később IV. Béla az Ama­dé csa­lád­nak ado­má­nyoz­ta, akik­nek évszá­za­dos kas­té­lya régi tör­té­ne­tek­ről mesél. Itt szü­le­tett és élt báró Ama­dé Lász­ló köl­tő. S úgy tart­ja a hagyo­mány, hogy a kas­tély déli bás­tyá­já­ban hoz­ta világ­ra Mária Teré­zia király­nő II. Józse­fet.

Gaz­dag, vas­kos múlt­ból táp­lál­ko­zik a bősi öntu­dat, amit az elmúlt lélek­ölő évti­ze­dek sem pusz­tít­hat­tak el. Régi far­san­gi szo­kást ele­ve­nít fel a helyi magyar közös­ség, ami­kor min­den év hús­ha­gyó kedd­jén meg­tart­ják a bőgő­te­me­tést.

Hazajáró epizódban szerepelt: