Bezdán

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
1/10

Bez­dán is osz­to­zott a kör­nye­ző tele­pü­lé­sek sor­sá­val: a mohá­csi vész után elnép­te­le­ne­dett, aztán újra­te­le­pe­dett, mező­vá­ros lett, de fej­lő­dé­sét meg­tör­te Tri­a­non, majd a máso­dik világ­há­bo­rút köve­tő vér­on­tá­sok­nak nagy­szá­mú német és magyar áldo­za­ta volt, akik helyé­re dél­szlá­vok érkez­tek.

Temp­lo­ma igen egye­di, hiszen tor­nya a temp­lom hát­só részén kapott helyet, miu­tán az utca felő­li végén ledőlt.

Bez­dán messze föl­dön híres halász­lé­jé­ről. Erre a leg­jobb hely a holt­tá vált Baracs­ka és a Duna talál­ko­zá­sá­nál talál­ha­tó Pikec csár­da.

Hazajáró epizódban szerepelt: