Bernecebaráti

Uticélok / Felvidék / Hont
Nehézségi szint:
2/10

Árpád-kori tele­pü­lés Ber­ne­ce­ba­rá­ti. Két falu, Ber­ne­ce és Bará­ti egye­sü­lé­sé­ből jött lét­re a falu 1928-ban. A temp­lom­dom­bon az Árpád-kori föld­vár helyén álló, lőré­ses fal­lal kerí­tett 13. szá­za­di erőd­temp­lom hir­de­ti az örök­ké­va­ló­sá­got.

A köze­li kál­vá­ria­domb remek kilá­tó­he­lyül szol­gál a vidék­re.

Érde­kes­ség, hogy az utol­só bör­zsö­nyi betyár, Sisa Pis­ta, aki kalan­dos élet­út­ján végül jó útra tért, itt végez­te be vad­őr­ként 1910-ben. Azóta az öreg teme­tő­ben alussza örök álmát.

Volt idő, ami­kor a köz­ség­ben élők több mint fele a köze­li bör­zsö­nyi erdők fái­ból élt. A Nagy-völgy bejá­ra­tá­nál a Domsz­ky Pál Erdész­ház jel­zi, hogy az erdé­szet ma már kör­nye­ze­ti neve­lés­sel és öko­tu­riz­mus­sal is fog­lal­ko­zik. A meg­újult erdész­ház ide­á­lis kiin­du­ló­pont­ja az észak-bör­zsö­nyi kirán­du­lá­sok­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: