Bacsófalvi-tó

Uticélok / Felvidék / Hont

A bacsó­fal­vi egyi­ke azok­nak a hegy­ség­re jel­lem­ző művíz­tá­ro­lók­nak, melye­ket — mivel Sel­mec­bá­nyá­nak nem vol­tak ter­mé­sze­tes víz­fo­lyá­sai — a múlt­ban a bányák víze­lá­rasz­tá­sa cél­já­ból ala­kí­tot­tak ki a 16. szá­zad­tól kez­dő­dő­en, a vilá­gon egye­dül­ál­ló víz­gaz­dál­ko­dá­si rend­szert hoz­va lét­re. A több mint 60 víz­tá­ro­ló­ból mára alig több mint 20 maradt, amik nap­ja­ink­ban — főleg nyá­ron — turisz­ti­kai célo­kat szol­gál­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: