Bácsfeketehegy

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

1785-ben 210 nagy­kun­sá­gi refor­má­tus magyar csa­lád tele­pe­dett le Bács­fe­ke­te­he­gyen. Isko­lát szer­vez­tek és fel­épí­tet­ték Dél­vi­dék egyik leg­na­gyobb refor­má­tus temp­lo­mát. A sza­bad­ság­harc ide­jén a szer­bek elől mene­kül­ni­ük kel­lett, ezt hív­ják ma is Mária napi sza­la­dás­nak. A világ­há­bo­rúk is meg­vi­sel­ték a feke­te­he­gyi magyar­sá­got. A közös­sé­get a dél­vi­dé­ki refor­má­tu­sok első püs­pö­ke, Ágos­ton Sán­dor vezet­te át a Tri­a­nont köve­tő vész­kor­sza­kon.

Pedig a sze­líd táj csak arra várt min­dig, hogy a béké­sebb idők­ben kiak­náz­zák érté­ke­it. A löszös ter­mő­föld gyü­mölcs-ter­mesz­tés­re is kivá­ló. Sző­lőt is ter­mel­nek itt, de Bács­fe­ke­te­hegy leg­főbb jel­leg­ze­tes­sé­ge a korán érő meggy, amely­ből a helyi Hor­kai csa­lád kivá­ló minő­sé­gű pálin­kát, helyi nép­nyel­ven mond­va, tar­gyit készít.

Hazajáró epizódban szerepelt: