Az Alacsony-Tátra gerince

Uticélok / Felvidék / Liptó
Nehézségi szint:
4/10

A Pra­szi­vá és a Sza­la­tin tövé­ben, a Lúzs­nai-kat­lan­ban hosszan elnyú­ló hegyi falu Lúzs­na. A falu köze­pén álló kőke­reszt külö­nö­sen ked­ves szá­munk­ra. Fel­ira­ta néma tanú­je­le a Tát­ra-vidék magyar múlt­já­nak. A tele­pü­lést 1669-ben Thö­kö­ly Ist­ván árvai főis­pán ala­pí­tot­ta fel­ső-árvai gorá­lok bete­le­pí­té­sé­vel. A bányá­szat hanyat­lá­sa után lakói főként állat­tar­tás­sal és erdei mun­kák­kal fog­lal­koz­tak, ma már a turiz­mus is fej­lő­dő ipar­ág erre­fe­lé.

A köz­ség ide­á­lis észa­ki kiin­du­ló­pont az Ala­csony-Tát­ra főge­rin­cé­re. Csak egy-egy komo­lyabb csúcs­ra kell mere­de­keb­ben kapasz­kod­ni, mint pél­dá­ul a Lati­bo­ri-hegy­re. Innen kelet­re már egész szé­pen kiraj­zo­ló­dik a Cha­be­nyec súlyos tömb­je. A sűrű­sö­dő szik­la­ki­buk­ka­ná­sok, az erő­sö­dő szél és hűvö­sebb leve­gő jel­zi, hogy a Cha­be­nyec hatal­mas gyep­ha­vas jel­le­gű grá­nit tömb­je már közel 2000 méter­rel emel­ke­dik a ten­ger­szint fölé.  A magas­he­gyi élményt erő­sí­ti, hogy a csúcs észa­ki olda­la­it szik­lás sza­ka­dé­kok és kat­la­nok sze­gé­lye­zik. A Cha­be­nyec­ről azon­ban cso­dá­la­tos kör­ki­lá­tás tárul elénk. Észak-nyu­gat­ra a Kis- és a Nagy-Fát­ra vonu­la­tai sej­le­nek elő. Észak­ra alat­tunk a Lip­tói-meden­ce ter­pesz­ke­dik, felet­te a Lip­tói-hava­sok para­ván­já­val. Kelet­re a mel­lék­ge­rinc kiemel­ke­dé­se, a Szkal­ka, mögöt­te a főge­rin­cé­ből kinö­vő leg­ma­ga­sabb csú­csok, a Deres, a Cho­pok és a Gyöm­bér sora­koz­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: