Aracsi pusztatemplom

Uticélok / Délvidék / Bácska
Nehézségi szint:
2/10

Dél­vi­dék egyik leg­ősibb, Árpád-kori szak­rá­lis épü­le­te, a rom­ja­i­ban is monu­men­tá­lis Ara­csi pusz­ta­temp­lom, ami mára a magyar­ság nem­ze­ti zarán­dok­he­lyé­vé vált. A közép­kor­ban a temp­lom körül egy virág­zó tele­pü­lés volt Aracs, ahol még megye­gyű­lé­se­ket is tar­tot­tak. Aztán a török­dú­lás a föld­del tet­te egyen­lő­vé a tele­pü­lést, ám hála az Égnek, a temp­lom meg­me­ne­kült. A kör­nyék viszont tel­je­sen elnép­te­le­ne­dett, így a romos­sá vált épü­let csak hosszú évszá­za­dok után került elő a fele­dés homá­lyá­ból, majd a 19. szá­za­di fel­tá­rá­sok­nak és állag­meg­óvó hely­re­ál­lí­tá­si mun­ká­la­tok­nak köszön­he­tő­en mene­kült meg a tel­jes pusz­tu­lás­tól.

Hazajáró epizódban szerepelt: