Alvó szerzetesek

Alvó szerzetesek

Uticélok / Felvidék / Sáros
Nehézségi szint:
4/10

A hatal­mas fek­vő embe­ri alak­ra hason­lí­tó lepusz­tult mész­kő-kép­ződ­mé­nye­ket neve­zi így a nép­lé­lek, talán arra emlé­kez­tet­ve, hogy a keresz­tény­ség első kép­vi­se­lői ezen a vidé­ken a ben­cés ren­di reme­te szer­ze­te­sek vol­tak.

Hazajáró epizódban szerepelt: